Bản quyền DMCA

Tất cả nội dung trên TigerMOD.com hoặc được gửi tới TigerMOD.com qua email hoặc có sẵn ở nhiều nơi khác nhau trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm cả hình ảnh và video) đã đăng được cho là được đăng trong phạm vi quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.), gọi tắt là Bản quyền DMCA.

Chú ý rằng, bạn hoàn toàn có thể liên hệ trước với TigerMOD để yêu cầu xem xét thông tin trước khi xử dụng các phương pháp khác cho vấn đề của bạn.

Thông báo về Vi phạm Bản quyền

TigerMOD.com tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên TigerMOD.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố cần bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền:

  • Cung cấp bằng chứng về việc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của TigerMOD.com.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
  • Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là bị vi phạm.

Vui lòng gửi thông báo vi phạm qua email tới [email protected]

Vui lòng cho phép chúng tôi 24h đến 48h để trả lời email. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho các bên khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách. Trân trọng.